บทความทั้งหมด
การศึกษา
ข่าว-สื่อ
สุขภาพ
โปรโมทเว็บไซต์
ธุรกิจ
บันเทิง
ยานยนต์
ศิลปะ-วัฒนธรรม
จิปาถะ

การบริหารงานร้านดอกไม้

การบริหารงานร้านดอกไม้


การบริหารงาน ร้านดอกไม้ ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการมักเป็นผู้บริหารเอง เนื่องจากสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆภายในร้านได้ เช่น ค่าจ้าง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าร้าน ค่าดอกไม้และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น และง่ายต่อการบริหารงาน ร้านดอกไม้ที่ประสพความสำเร็จมักจะมีการจัดการต่างๆได้ดี เช่น การวางแผนการผลิต การตลาด การขาย การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การจัดการวัตถุดิบ การขนส่ง การส่งมอบ การออบแบบสินค้า เป็นต้น ร้านดอกไม้ที่มีสาขาเดียวมีข้อดีคือสามารถบริหารจัดการต่างๆได้ง่ายตามที่กล่าวมาแล้ว แต่มีข้อเสียคือ เมื่อมีลูกค้าเป็นจำนวนมากและต้องมีการขนส่งต่างสถานที่กัน ทำให้การผลิตไม่เพียงพอและทันเวลา สินค้าที่ได้ไม่มีมาตรฐานเนื่องจากเร่งรีบผลิตเนื่องจากกำลังคนไม่เพียงพอ อาจทำให้การส่งมอบสินค้าล่าช้าทำให้มีผลต่อความน่าเชื่อถือได้ เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ขาดความแปลกใหม่ของสินค้าเนื่องจากไม่สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ปัญหาในการบริหารจัดการวัตถุดิบโดยเฉพาะดอกไม้ที่มีหลากหลายชนิด ไม่สามารถแข่งขันกับร้านขนาดใหญ่ได้ เป็นต้น ร้านดอกไม้ที่มีการบริหารแบบมีสาขามีข้อดีคือ สามารถแบ่งการผลิตออกเป็นส่วนๆได้ ต้นทุนวัตถุดิบถูกกว่าเนื่องจากสั่งเป็นปริมาณมาก สามารถออกแบบดอกไม้ให้มีหลากหลายรูปแบบได้ สามาถทำการขนส่งไปยังพื้นที่ต่างๆได้รวดเร็วเนื่องจากมีกำลังคนมาก สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ สำหรับข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้องแยกสาขา ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแรงงาน ค่าเช่าร้าน ย่อมแยกออกจากกัน หากไม่สามารถจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมากได้ตามระยะเวลาที่กำหนดย่อมเกิดปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนได้ เป็นต้น แต่โดยทั่วไปแล้วร้านดอกไม้ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจ คอยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ เช่นการบริหารจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขาย ต้นทุน การผลิต เหล่านี้ย่อมเสริมความสามารถและศักยภาพของเจ้าของกิจจการได้ ทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆเพียงร้านเดียวก็ตาม ร้านดอกไม้ที่ล้มเหลวมักเกิดจากตัวผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเอง ไม่ได้ให้ความสนใจกับการบริหารจัดการภายในร้าน ทำให้ต้นทุนสูง ผลิตไม่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ การบริหารบุคลากร ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด การดูแลลูกค้า  เป็นต้น จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีคู่แข่งทางการค้าเป็นจำนวนมากการเอาใจใส่ในกิจจการที่ตนเองรับผิดชอบย่อมเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบจากการบริหารที่ผิดพลาดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแรงงานที่ว่าจ้างอีกด้วย รวมถึงลูกค้าที่ต้องรักษาความเชื่อมั่นและต้องทำให้ลูกค้าเชื่อถือในตัวสินค้ามากกว่าการลดราคาแข่งกันซึ่งเป็นผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ดังนั้นความรับผิดชอบต่อตัวสินค้าและลูกค้าย่อมเป็นสิ่งสำคัญ
Updated: 16 ส.ค. 2558 เวลา 23:24 น.
Gigabot (65.132.59.34)
3 weeks ago Time: 2019-01-26 00:37:10

Gigabot (65.132.59.34)
2 months ago Time: 2018-12-15 13:22:24

Gigabot (65.132.59.34)
3 months ago Time: 2018-11-15 13:22:23

Gigabot (65.132.59.34)
5 months ago Time: 2018-09-12 11:02:56

Gigabot (65.132.59.34)
8 months ago Time: 2018-06-04 17:49:19

 

Copyright @ 2013 : http://www.drtomruddforcoroner.com

web statistics